Transportörsansvarsförsäkring hos Trygg Hansa omfattar


Försäkringsbelopp
Brand-, inbrotts-, vattenskade-, rån- och allriskförsäkring
Inbrottsskyddsklass Skyddsklass 2-
Maskiner, inventarier och varor- 100 000 kr
Kunders egendom- 30 000 kr
Ritningar, arkivalier, datainformation samt programlicenser- 3 basbelopp
Arbetstagares egendom- 0,2 basbelopp
Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal - gäller-
ej vid rån
0,2 basbelopp
Pengar o värdehandlingar samt värdebevis i godkänt-
värdeförvaringsskåp - gäller ej vid rån
1 basbelopp
Pengar o värdehandlingar samt värdebevis vid rån- 2 basbelopp
Skada på hyrd lokal inklusive glas i byggnad- 2 basbelopp
Skylt- 2 basbelopp
Självrisk 1 500 kr-
Ansvarsförsäkring 10 000 000 kr
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för person- och
sakskada som inträffar inom Norden.
Självrisk 0,2 basbelopp-
Rättsskyddsförsäkring 5 basbelopp
Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist, samt 20% av-
överskjutande kostnad.
Avbrottsförsäkring
Försäkringsbeloppet = totala årsomsättningen som är angiven
på sid 1 i försäkringsbrevet. Ansvarstiden är 12 månader.
Karenstiden är 1 dygn. Kund- och leverantörsavbrott ingår intill
1 000 000 kr.
Självrisk 1 500 kr-
Ansvarsförsäkring för skada på lånad truck/lastmaskin 2 000 000 kr kr
Utökat ansvar för skada på lånad truck/lastmaskin vid lastning
eller lossning av eget fordon.
Självrisk 0,2 basbelopp-
Juristhjälpen
Försäkringsgivare är HELP Forsikring A/S.Försäkringen gäller
endast för juridisk rådgivning och tvister som avser svensk lag
och som prövas av svensk domstol och omfattar då rådgivning
och juridiskt bistånd inom Arbetsrätt, Körkortsfrågor och ID-
och Bolagskapning enligt vad som framgår av
försäkringsvillkoret.
Försäkringsbelopp Rådgivning 10 tim/år i de ärenden där det-
inte föreligger tvist. Vid tvist omfattar försäkringen
rättsskyddskostnader med 10 Pbb/år.
Självrisk 0 kr vid rådgivning. 20% av Pbb vid tvist.-
Tjänsten Juridisk rådgivning omfattar 10 tim allmän juridisk-
vägledning/år i frågor som har anknytning till den försäkrade
verksamheten samt hjälp med upprättande av de avtal som
framgår enligt villkor.
Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 • Klausdalsbrovej 601 • DK-2750 Ballerup • Danmark

Sid 3
Försäkringsbelopp
Krisförsäkring
Gäller för 10 behandlingstillfällen. Ingen självrisk .-
Transportöransvarsförsäkring
Transportårsomsättning 1 500 000 kr-
Andel transporter på egen bil: 100%-
Inrikes transporter inom Sverige (Villkor T 800 moment G):-
90%
CMR inom Norden (Vid CMR transport Villkor T 800 moment-
H): 10%
Normalsjälvrisk (T800 G.3 vid Bohag T800 J.3) 0,1 basbelopp-
-
Typ av gods: Bohag och kontorstransporter (Villkor T 800-
moment J&K)
Andel i procent av transportårsomsättning 100-
Förändringsskydd
Försäkringen omfattar ett förändringsskydd för företag med
årsomsättning upp till 50 miljoner kr som innebär utökad
trygghet under försäkringsperioden. Förändringsskyddet
omfattar även bilförsäkringen i Trygg-Hansa för företagsägd
personbil och lätt lastbil i fordonsklass 92.
Sid 4
Specifikation av omfattning för Transportöransvarsförsäkring
Försäkringen baseras på försäkringstagarens och dess medförsäkrade bolags transportårsomsättning.
Försäkringen gäller inte för uppdrag som utförs åt transportförmedlingsföretag och där försäkringstagaren genom
uppdraget får försäkring för sitt transportöransvar. Omsättning avseende dessa uppdrag ska inte vara
premiegrundande.
Försäkringen omfattar det ansvar som försäkringstagaren påtager sig gentemot uppdragsgivare enligt Sveriges
Åkeriföretags ansvarsbestämmelser, ALLTRANS 2007, 1 a) för godstransporter på väg samt 1 c) avseende
förmedling av uppdrag. Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar för vägtransport samt förmedling
av vägtransportuppdrag enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser.
Undantag
Utöver undantagen i Villkoret T800, omfattar försäkringen inte:
- Ansvar för omhändertaget gods, där försäkringstagaren uppträder som redare eller befraktare
under certeparti vid fartygs- eller flygtransport eller charters liability.
- Ansvar som omfattas av sedvanlig företagsförsäkring avseende sak- och personskada.
- Ansvar enligt trafikskadelagen.
- Ansvar för förhyrda lastbärare.
- Skadeståndsskyldighet som uppkommit i samband med uppdrag avseende köp och försäljning eller uthyrning
och förhyrning av fast eller lös egendom.
- Skada eller förlust som helt eller delvis beror på att försäkringstagaren påtagit sig kreditrisk eller uppkommit till
följd av brist på likvida medel.
- Försäkringen omfattar inte ansvar enligt NSAB 2015 § 13.
Särskilda försäkringsvillkor
Försäkringstagaren ska anmäla sådan förändring av sin verksamhet som har betydelse för försäkringsavtalet.
Trygg-Hansa har rätt att genom auktoriserad eller godkänd revisor få del av försäkringstagarens
räkenskapshandlingar.
Försäkringstagaren förbinder sig till att verka för att anlitade transportörer upprätthåller
transportöransvarsförsäkring som täcker ert lagenliga eller kontraktsenliga ansvar.
Sanction Limitation and Exclusion Clause, JC2010/014
Säkerhetsföreskrifter
Enligt Trygg-Hansas villkor T 800 G 1.9 & G 1.10
Om uppdraget lämnas vidare till en undertransportör ska motsvarande krav som nämns ovan ställas på dem.
Försäkringsbelopp
Försäkringsgivarens ansvar är begränsat till 10 Mkr per skadetillfälle.
När det gäller tobaksvaror, sprit, mobiltelefoner, hemelektronik, datorer med tillhörande kringutrustning och
läkemedel är försäkringsbeloppet högst 3 Mkr.
Försäkringsgivarens ansvar är dock alltid begränsat till beloppet i respektive leveransvillkor.
Självrisk
Försäkringen gäller med en normalsjälvrisk som framgår i försäkringsbrevet. I övrigt gäller de självrisker som
framgår av villkoret T 800. Med ändring av villkoret T 800 G 1.10 omfattas läkemedel av den förhöjda självrisken
om brott mot säkerhetsföreskrifter sker.
För bohagstransporter gäller en normalsjälvrisk på 20 % av basbeloppet.
Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666 • Klausdalsbrovej 601 • DK-2750 Ballerup • Danmark

Sid 5
Tilläggsförsäkringar
Här presenteras ett urval av tillägg som inte ingår i företagets nuvarande försäkringslösning men som ni
kan lägga till. Ring oss så ser vi till att företaget blir rätt försäkrat.
Du når våra experter vardagar 08.00-18.00 på 0771-111 110.
Du kan också tala med din personliga försäkringsrådgivare.
Avbrottsförsäkring - arbetsoförmåga
Försäkring för egendom i kyl och frys
Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Kundolycksfall
Tjänstereseförsäkring
Tjänstereseförsäkring - AvbeställningsskyddFlyttransport/flyttjänst till både privat och företag.
Vi täcker Västerbotten, Norrbotten samt Västernorrland.
Komplett flyttfirma med 20 års erfarenhet.
Rekommenderas av flertalet mäklare.
KONTAKTA OSS

Adress

Telefon
E-post
Webb
Foltrovägen 48,
907 51 UMEÅ
070-309 26 76
karl-henrik@umeaflytt.se
www.umeåflytt.se
DELA VÅR SIDA 

Nu kan du snabbt och enkelt dela vår
hemsida med dina vänner via sociala
medier.